Privacybeleid

Privacyverklaring

De bescherming van persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons en wij willen dat u zich veilig voelt wanneer u onze website gebruikt.

1. Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

a. Het volgende informeert u over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens op deze website. Onder persoonlijke gegevens worden alle gegevens verstaan die betrekking hebben op een levende persoon die kan worden geïdentificeerd.
b. De verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (“EU GDPR”) is:
Atlas Europe
Kasteeldreef 7
3140 Keerbergen
Belgium
info@atlasmatras.be
c. Als wij gebruik maken van gecontracteerde dienstverleners voor individuele functies om onze diensten aan u te presenteren of uw gegevens voor reclamedoeleinden te gebruiken, zullen wij u hieronder in detail informeren over de respectieve processen.

2. Uw rechten als betrokkene

a. U heeft de volgende rechten tegenover ons met betrekking tot de u betreffende persoonsgegevens:
Toegangsrecht van de betrokkene (artikel 15, EU GDPR):
U hebt te allen tijde het recht informatie op te vragen over de gegevens die wij over u bewaren. Deze informatie omvat, maar is niet beperkt tot, de categorieën gegevens die wij verwerken, de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, de bron van de gegevens indien deze niet rechtstreeks bij u zijn verzameld, en, indien van toepassing, de ontvangers met wie wij uw gegevens hebben gedeeld. U kunt kosteloos een kopie van uw gegevens bij ons opvragen. Indien u extra kopieën wenst, behouden wij ons het recht voor u hiervoor kosten in rekening te brengen.
Recht op correctie (artikel 16, EU GDPR):
U hebt het recht ons te verzoeken onjuiste gegevens over u te corrigeren. Wij zullen de nodige stappen ondernemen om de gegevens die wij opslaan en verwerken op permanente basis nauwkeurig, volledig en actueel te houden, op basis van de meest recente beschikbare informatie.
 Recht op wissen (artikel 17, EU GDPR):
U hebt het recht te eisen dat uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen, worden gewist, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 Recht op beperking van verwerking (artikel 18, EU GDPR):
U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen indien de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, indien de verwerking onwettig is maar u weigert deze te laten wissen en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of indien u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van Art. 21 GDPR.
 Recht op gegevensoverdraagbaarheid (artikel 20, EU GDPR):
U hebt het recht te verzoeken dat wij uw gegevens – indien technisch mogelijk – aan een andere verantwoordelijke partij overdragen. U kunt dit recht echter alleen doen gelden indien de gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming of noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract. In plaats van een kopie van uw gegevens te ontvangen, kunt u ons ook verzoeken de gegevens rechtstreeks aan een andere, door u genoemde verantwoordelijke partij te verstrekken.
 Recht van bezwaar (artikel 21, EU GDPR):
U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, zolang de gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming, op onze gerechtvaardigde belangen of op die van een derde partij. In dat geval zullen wij de verwerking van uw gegevens staken. Dit is niet van toepassing indien wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme gronden voor verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, of indien wij uw gegevens nodig hebben voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
 Recht om toestemming in te trekken (artikel 7, lid 3, EU GDPR):
U hebt het recht om uw toestemming aan ons op elk moment in te trekken. Als gevolg daarvan is het ons niet toegestaan om de verwerking van persoonsgegevens die op deze toestemming was gebaseerd, in de toekomst voort te zetten.
b. Als u het gevoel hebt dat wij niet op passende wijze hebben gereageerd op uw verzoeken of klachten, of als u nog andere zorgen hebt, hebt u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit. De voor ons verantwoordelijke autoriteit is de Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit.
c. U kunt ons uw verzoeken betreffende uw rechten als betrokkene toezenden door een e-mail te sturen aan info@atlasmatras.be

3. Verzameling van persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt

Bij een bezoek aan onze website, d.w.z. zonder registratie of instemming met onze verdere verwerking of gebruik van de gegevens, worden alleen de persoonlijke gegevens, die uw browser aan onze server doorgeeft, automatisch opgeslagen. Om aan deze technische vereisten voor uw bezoek aan onze website te voldoen en voor de nodige veiligheid te zorgen, worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • IP-adres,
 • Datum en tijdstip van uw bezoek,
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT),
 • Inhoud van de query (specifieke bezochte site),
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode,
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens,
 • Website waar het oorspronkelijke verzoek vandaan komt,
 • Browser,
 • Besturingssysteem, toestel, en de gebruikersinterface ervan
 • Taal en versie van browser software.

De hierboven vermelde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden en rechtmatige belangen (artikel 6, lid 1, onder f), EU GDPR):

 • Om een vlotte verbinding van de website te verzekeren
 • Om een comfortabel gebruik van onze website te garanderen
 • Om de veiligheid en stabiliteit van het systeem te beoordelen en voor andere administratieve doeleinden.

Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in zogenaamde logbestanden. Wanneer u deze website bezoekt, wordt deze informatie automatisch geregistreerd zonder uw tussenkomst en opgeslagen tot ze automatisch wordt gewist. Als u niet wilt dat de bovenstaande persoonlijke gegevens worden verzameld, moet u onze website niet bezoeken, omdat wij u zonder deze persoonlijke gegevens geen toegang tot onze website kunnen verlenen.

4. Gebruik van onze webwinkel: bestellingen en retourneren van producten

Als u in onze webwinkel wilt bestellen, is het voor het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk dat u uw persoonlijke gegevens verstrekt, die wij nodig hebben om uw bestelling te verwerken en de koopovereenkomst met u na te komen. Verplichte gegevens die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de overeenkomsten zijn gemarkeerd, verdere gegevens zijn vrijwillig. Wij gebruiken de door u verstrekte persoonlijke gegevens voor de afwikkeling van uw bestelling en retourzendingen. Daartoe kunnen wij uw betalingsgegevens aan onze huisbank of aan de gekozen betalingsdienstaanbieder doorgeven. Als wij goederen aan u leveren, geven wij uw persoonlijke gegevens voor de levering door aan de toegewezen verzendonderneming. Als u een product wilt retourneren, geven wij uw persoonsgegevens door aan de toegewezen verzendonderneming voor ophalen van het product. De rechtsgrondslag hiervoor is dat de verwerking noodzakelijk is om de koopovereenkomst met u na te komen en voor ons gerechtvaardigd belang om een logistiek proces tot stand te brengen dat tegemoetkomt aan onze zakelijke behoeften. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 (1) (b) GDPR. Het niet verstrekken van de verplichte persoonlijke gegevens kan betekenen dat uw bestelling bij ons niet kan worden uitgevoerd.

5. Ontvangers van persoonsgegevens

a. In het kader van onze activiteiten en dienstverlening kan het noodzakelijk worden dat wij de over u opgeslagen persoonsgegevens doorgeven aan natuurlijke personen, rechtspersonen of overheidsinstanties. Wij sluiten contracten met onze dienstverleners, die ervoor zorgen dat zij uw persoonsgegevens alleen mogen verwerken op een manier waartoe wij hen uitdrukkelijk opdracht hebben gegeven. Bovendien zien wij erop toe dat zij de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens veilig te verwerken en dat zij uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is. Externe dienstverleners die persoonsgegevens kunnen ontvangen, vallen in het algemeen in de volgende categorieën van ontvangers:

 • Gelieerde ondernemingen
 • Kredietinstellingen en aanbieders van betalingsdiensten voor facturering en betalingsverwerking (aanbieders van online-betalingen)
 • Pakketvervoerder
 • IT-dienstverlener om onze IT-infrastructuur te onderhouden
 • Cloud provider
 • Dienstverlener voor de optimalisatie van het online aanbod
 • Invorderingsdienstverleners of advocaten voor het innen van vorderingen en het afdwingen van vorderingen in rechte. Indien in het geval van een incassoprocedure persoonsgegevens (klant- en contactgegevens, betalings- en verbruiksgegevens en gegevens over de vordering) worden overgedragen aan een incassodienstverlener, zullen wij u vooraf informeren over de voorgenomen overdracht.

b. Indien persoonsgegevens worden verwerkt in landen buiten de Europese Unie, zullen wij ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het gegevensbeschermingsniveau van EU GDPR. Bij gebrek aan een adequaatheidsbesluit dragen we alleen gegevens over aan dienstverleners uit derden die passende garanties bieden in overeenstemming met Art. 46, EU GDPR (meestal Standard Contract Clauses).

6. Communicatie en contactformulier

Wanneer u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier, worden de door u verstrekte gegevens verwerkt met het oog op de afhandeling van uw verzoek en voor het geval dat er vervolgvragen rijzen. Als u contact met ons opneemt in verband met uw aankoop, is onze rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens dat deze nodig is om onze koopovereenkomst met u na te komen. Als u contact met ons opneemt in verband met andere zaken, is onze rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens ons gerechtvaardigd belang om uw probleem op te lossen en u in staat te stellen snel en gemakkelijk contact met ons op te nemen. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f), EU GDPR. De door ons in dit kader verzamelde persoonsgegevens worden gewist wanneer het aan het contact verbonden verzoek volledig is opgehelderd en het ook niet te verwachten is dat het specifieke contact in de toekomst opnieuw relevant zal worden, tenzij wettelijke opslagverplichtingen zich hiertegen verzetten.

7. Nieuwsbrieven en elektronische kennisgevingen

a. Wij sturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische berichten met promotionele informatie. Onze nieuwsbrieven bevatten informatie over onze producten, aanbiedingen, promoties en ons bedrijf. Met de volgende opmerkingen informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief en over de registratie, verzending en statistische evaluatieprocedure en uw recht op bezwaar.
Voor de inschrijving op onze nieuwsbrief maken wij gebruik van een gelogde Double-Opt-in procedure. Dit betekent dat u na inschrijving een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw inschrijving te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich kan inschrijven met vreemde emailadressen. Inschrijvingen op de nieuwsbrief worden gelogd om het inschrijvingsproces te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Dit omvat het opslaan van het tijdstip van registratie en bevestiging, evenals het IP-adres. Ook wijzigingen van uw gegevens die door de dienstverlener zijn opgeslagen, worden geregistreerd. Het doel van deze procedure is om uw registratie te kunnen bewijzen en, indien nodig, mogelijk misbruik van uw persoonlijke gegevens op te helderen.
Om u op de nieuwsbrief te abonneren, is het voldoende uw e-mailadres in te voeren. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op ten behoeve van de verzending van de nieuwsbrief. De verzending van de nieuwsbrief en de meting van de prestaties zijn gebaseerd op uw toestemming als u zich heeft ingeschreven.
b. Als u een nieuwsbrief, kennisgeving en/of marketing ontvangt zonder u in te schrijven, doen wij dit op basis van ons artikel 6(1)(f), EU GDPR en ons legitiem belang voor marketing en om u te informeren over onze producten en diensten.
c. Om de nieuwsbrief niet langer te ontvangen, kunt u op elk moment uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief intrekken of hiertegen bezwaar maken door te klikken op de link voor het opzeggen van de nieuwsbrief in elke nieuwsbrief-e-mail.

8. Bewaring van gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode van de klantrelatie met u of gedurende de wettelijk vereiste periode na beëindiging van een dergelijke relatie of overeenkomst om onze wettelijke aanspraken te verdedigen, onze rechten te beschermen en af te dwingen, of om te voldoen aan wet- en regelgeving. In het algemeen is de wettelijke bewaartermijn voor documenten die belangrijk zijn voor de belastingheffing (zoals boekhoudkundige kwitanties) tien (10) jaar, terwijl andere documenten die kunnen worden beschouwd als commerciële of zakelijke transactiedocumenten zes (6) jaar zijn.

9. Sociale-mediaportalen

a. Wij zijn vertegenwoordigd op de hieronder vermelde sociale netwerken en portaalsites voor de beoordeling van werkgevers. Deze aanwezigheden worden uitsluitend door de desbetreffende aanbieder geëxploiteerd. Ze dienen om rechtstreeks te communiceren met klanten, geïnteresseerden en gebruikers. Als u contact met ons opneemt via onze sociale mediakanalen, verwerken wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt, evenals de persoonsgegevens die nodig zijn om uw verzoek te verwerken. Voor zover u de exploitanten van de respectieve socialemediaplatforms toestemming hebt gegeven (bijv. door middel van een checkbox opt-in), vindt de verwerking plaats op basis van uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde bij de exploitant van het desbetreffende platform intrekken met werking voor de toekomst.
b. Wanneer u onze social media-pagina’s bezoekt, worden uw gebruikersgegevens geregistreerd en aan ons verstrekt door de exploitant. De precieze soorten gegevens verschillen van aanbieder tot aanbieder, maar omvatten doorgaans de volgende informatie:

 • Volger: aantal en opgeslagen profielen; informatie over groei en ontwikkeling over een bepaald tijdsbestek.
 • Bereik: aantal mensen dat een specifieke bijdrage ziet; aantal interacties met een bijdrage. Hieruit kan bijvoorbeeld worden afgeleid welke inhoud beter door de gemeenschap wordt ontvangen dan andere.
 • Ad-prestaties: hoeveel mensen werden bereikt door een bijdrage of een betaalde advertentie en hebben er interactie mee gehad?
 • Demografische gegevens: gemiddelde leeftijd van bezoekers, geslacht, locatie, taal.

c. Aangezien onze social media-kanalen door de aanbieders van het desbetreffende sociale netwerk worden geëxploiteerd, kan er sprake zijn van een aanvullend gebruik van uw persoonsgegevens door de desbetreffende exploitant, waarop wij geen invloed hebben. Vaak gaat het daarbij om de registratie van uw IP-adres, het aanmaken van statische evaluaties en de verwerking van verdere informatie die in de vorm van cookies wordt opgeslagen. Wij hebben geen invloed op het genereren en presenteren van deze persoonlijke gegevens en kunnen deze functie niet uitschakelen noch de verwerking van de persoonlijke gegevens verhinderen.
d. De uitoefening van de rechten van de betrokkene en verzoeken kunnen het effectiefst rechtstreeks aan de platformaanbieders worden gericht, aangezien alleen zij toegang hebben tot uw persoonsgegevens en onmiddellijk actie kunnen ondernemen en informatie kunnen verstrekken. Mocht onze medewerking hiervoor noodzakelijk zijn, dan zullen wij u ondersteunen bij het afdwingen van uw rechten als betrokkene.
e. Meer gedetailleerde informatie over de gebruiksvoorwaarden van het betreffende platform alsmede een gedetailleerde beschrijving van de verdere gegevensverwerking en de respectievelijke bezwaarmogelijkheden zijn te vinden op de pagina’s van de aanbieders.

10. Social-Media plug-ins

Wij hebben plug-ins geïntegreerd in onze webdiensten. Deze plug-ins worden aangegeven door de desbetreffende knop die bij de dienst hoort. Met behulp van de plug-ins kunnen gebruikers links naar de betreffende websites delen of plaatsen op sociale netwerken zoals Facebook of Twitter of de inhoud daar aanbevelen. Door uw actieve interactie met deze plug-ins (bijv. door op de betreffende knop te klikken of een commentaar achter te laten) wordt deze informatie rechtstreeks aan de betreffende dienst doorgegeven en daar opgeslagen.
Wanneer u een van onze webdiensten bezoekt die een geactiveerde plugin bevatten, brengt uw browser een verbinding tot stand met de servers van de betreffende dienst, die op zijn beurt de inhoud van de plugin doorgeeft aan uw browser, die deze vervolgens integreert in de weergegeven pagina. Zo wordt de informatie over het bezoek van onze webdiensten doorgestuurd naar de betreffende dienst. Wij verzamelen zelf geen persoonsgegevens door middel van de social plugins of over het gebruik ervan en hebben geen invloed op welke gegevens een geactiveerde plugin verzamelt en hoe deze door de aanbieder worden gebruikt. Er moet van worden uitgegaan dat ten minste het IP-adres en apparaatgerelateerde informatie wordt verzameld en gebruikt. Het is ook mogelijk dat de dienstverlener probeert om cookies op de gebruikte computer op te slaan. Als u bij de betreffende dienst bent ingelogd op hetzelfde moment dat u onze webdiensten bezoekt via uw persoonlijke gebruikersaccount (bijv. via een andere browsersessie), kan de dienstverlener het bezoek aan onze webdiensten toewijzen aan uw account.

11. Facebook Insights - "Facebook Fanpages"

Bij een bezoek aan onze Facebook-pagina verzamelt Facebook onder andere uw IP-adres en andere informatie, die in de vorm van cookies op uw apparaat wordt opgeslagen. Deze informatie wordt gebruikt om ons als exploitant van de Facebook-pagina statistische informatie over het gebruik van Facebook te verstrekken. Wij hebben toegang tot deze statistieken via zogenaamde Facebook “insights”. Deze statistieken worden uitsluitend door Facebook verzameld en ter beschikking gesteld. Wij als exploitant van de pagina hebben geen invloed op het genereren en de presentatie ervan. Wij kunnen het genereren ervan en de gegevensverwerking niet stopzetten of verhinderen. Meer informatie over de door Facebook ter beschikking gestelde “Insights” vindt u hier: https://www.facebook.com/help/pages/insights. De volgende informatie wordt ons door Facebook via “Insights” ter beschikking gesteld: Aantal paginaweergaven, “likes”, pagina-activiteiten, bereik, impressies, videoweergaven, postkliks en reacties, postbereik, opmerkingen, gedeelde inhoud, antwoorden, geslachtsverhouding, regionale verdeling van de gebruikers (herkomst op basis van land en stad), taal, opens en clicks in de shop, clicks op het adres en op het telefoonnummer. De exploitatie van deze Facebook-pagina en de daaruit voortvloeiende verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), EU GDPR en ons gerechtvaardigd belang om gebruikers en bezoekers van onze Facebook-pagina te informeren en met hen te interageren.

12. Cookies

a. Naast de hierboven genoemde gegevenscategorieën gebruiken wij cookies om het bezoek aan onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en u van bepaalde functies gebruik te laten maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de gedelegeerde harde schijf van uw browser worden opgeslagen, waardoor bepaalde informatie terugvloeit naar de persoon die de cookie heeft geplaatst (in dit geval wij). Cookies worden gebruikt om de gebruikerservaring en de effectiviteit van onze website te verbeteren.
b. Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

 • Transient cookies : worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Dit zijn meestal sessiecookies, die een zogenaamde “sessie-ID” opslaan, die het mogelijk maakt om tijdens een bepaalde sessie verschillende query’s binnen uw browser toe te wijzen. Dit kan worden gebruikt om uw apparaat te identificeren wanneer u tijdens een sessie herhaaldelijk een website bezoekt. Deze cookies worden gewist zodra u uitlogt of het browservenster wordt gesloten.
 • Persistente cookies : stellen de website in staat om uw informatie en instellingen bij uw volgende bezoek te onthouden. Hierdoor krijgt u sneller en gemakkelijker toegang tot de website, omdat u bijvoorbeeld niet opnieuw uw taalinstellingen hoeft te wijzigen. Hoe lang de cookie op uw apparaat blijft, hangt af van de duur of de vervaldatum van de desbetreffende cookie en van uw browserinstellingen. Deze cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die van cookie tot cookie kan verschillen. Permanente cookies kunnen te allen tijde via de beveiligingsinstellingen in uw browser worden verwijderd.

c. Afhankelijk van het soort cookie, gebruiken wij cookies ofwel op basis van onze legitieme belangen (technisch noodzakelijke cookies, artikel 6(1)(f), EU GDPR) of op basis van uw toestemming (optionele cookies, artikel 6(1)(a), EU GDPR), afhankelijk van uw selectie van de cookiebanner die wordt weergegeven wanneer u de website bezoekt. U kunt ook uw browserinstellingen configureren op basis van uw voorkeuren en bijvoorbeeld cookies van derden of alle cookies weigeren te aanvaarden. Dit kan leiden tot een functionele beperking van onze aanbiedingen en onze website.
d. Op de website kunnen de volgende cookies worden gebruikt:

FACEBOOK SOCIAL PLUGINS

Beschrijving van de dienst:
Dit is een sociale plug-in van Facebook, die de integratie van Facebook-inhoud op websites van derden mogelijk maakt.

Verwerkend bedrijf:
Facebook Ierland Limited
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Ierland

Functionaris gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf:
Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Gegevensdoelen
Deze lijst beschrijft de doeleinden van het verzamelen en verwerken van gegevens.
• Integratie van Facebook-functies
• Adverteren
• Optimalisatie
• Personalisatie
Gebruikte technologieën
Deze lijst somt alle technologieën op die door deze dienst worden gebruikt om gegevens te verzamelen. Typische technologieën zijn cookies en pixels die in de browser worden geplaatst.
• Cookies
Verzamelde data
In deze lijst staan ​​alle (persoons)gegevens die door of door het gebruik van deze dienst worden verzameld.
• Gebruiksgegevens
• Browserinformatie
• Datum en tijd van bezoek
• Facebook-gebruikers-ID
• Bezochte websites
• HTTP-header
Legale basis
Hieronder vindt u de vereiste rechtsgrond voor gegevensverwerking.
Art. 6 par. 1 par. 1 laat. een GDPR
Behandelplaats
Dit is de primaire locatie waar de verzamelde gegevens worden verwerkt. Als de gegevens ook in andere landen worden verwerkt, krijgt u hierover separaat bericht.
Europeese Unie
Bewaartermijn
De bewaartermijn is de periode gedurende welke de verzamelde gegevens worden bewaard met het oog op de verwerking. De gegevens moeten worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de vermelde verwerkingsdoeleinden.
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden van de verwerking.
Doorgifte naar derden
Het is mogelijk dat deze dienst de verzamelde gegevens naar andere landen stuurt. Houd er rekening mee dat deze service gegevens kan overdragen naar een land buiten de EU en naar een land dat geen gegevensbeschermingsnormen heeft. Als de gegevens worden doorgegeven aan de Verenigde Staten, is het mogelijk dat deze door de autoriteiten van de Verenigde Staten worden verwerkt voor controle- en monitoringdoeleinden zonder dat er rechtsmiddelen op volgen.
Hieronder vindt u een lijst met landen waarnaar gegevens worden overgedragen. Deze overdracht kan om verschillende redenen plaatsvinden, zoals opslag of gegevensverwerking.
Hele wereld
Gegevensontvangers
Hieronder worden de ontvangers van de verzamelde gegevens vermeld.
Facebook Inc.
Facebook Ierland Limited
Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen
https://www.facebook.com/privacy/explanation
Klik hier om het cookiebeleid van de gegevensverwerker te lezen
https://www.facebook.com/policies/cookies/
Klik hier om u op alle gebieden af ​​te melden van deze verwerker.
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

FACEBOOK PIXEL

Beschrijving van de dienst
Dit is een trackingtechnologie die wordt aangeboden door Facebook en wordt gebruikt door andere Facebook-services zoals Facebook Custom Audiences.
Verwerkend bedrijf
Facebook Ierland Limited
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Ierland
Functionaris gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf
Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
Gegevensdoelen
Deze lijst beschrijft de doeleinden van het verzamelen en verwerken van gegevens.
Analyseren
marketing
Retargeting
Volgen
Adverteren
Gebruikte technologieën
Deze lijst somt alle technologieën op die door deze dienst worden gebruikt om gegevens te verzamelen. Typische technologieën zijn cookies en pixels die in de browser worden geplaatst.
Cookies
pixel
Verzamelde data
In deze lijst staan ​​alle (persoons)gegevens die door of door het gebruik van deze dienst worden verzameld.
Advertenties gezien
Bekeken inhoud
Apparaat informatie
Geografische locatie
HTTP-header
Interacties met advertenties, diensten en producten
IP adres
Items waarop is geklikt
Marketing informatie
Niet-gevoelige gepersonaliseerde gegevens
Bezochte pagina’s
Pixel-ID
Verwijzende URL
Succes van marketingcampagnes
Gebruiksgegevens
Gebruikersgedrag
Facebook cookie-informatie
Facebook-gebruikers-ID
Gebruik/klikgedrag
Browserinformatie
Legale basis
Hieronder vindt u de vereiste rechtsgrond voor gegevensverwerking.
ART. 6 par. 1 par. 1 laat. een GDPR
Behandelplaats
Dit is de primaire locatie waar de verzamelde gegevens worden verwerkt. Als de gegevens ook in andere landen worden verwerkt, krijgt u hierover separaat bericht.
Europeese Unie
Bewaartermijn
De bewaartermijn is de periode gedurende welke de verzamelde gegevens worden bewaard met het oog op de verwerking. De gegevens moeten worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de vermelde verwerkingsdoeleinden.
De gegevens worden uiterlijk na 720 dagen verwijderd.
Doorgifte naar derden
Het is mogelijk dat deze dienst de verzamelde gegevens naar andere landen stuurt. Houd er rekening mee dat deze service gegevens kan overdragen naar een land buiten de EU en naar een land dat geen gegevensbeschermingsnormen heeft. Als de gegevens worden doorgegeven aan de Verenigde Staten, is het mogelijk dat deze door de autoriteiten van de Verenigde Staten worden verwerkt voor controle- en monitoringdoeleinden zonder dat er rechtsmiddelen op volgen.
Hieronder vindt u een lijst met landen waarnaar gegevens worden overgedragen. Deze overdracht kan om verschillende redenen plaatsvinden, zoals opslag of gegevensverwerking.
Singapore, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten van Amerika
Gegevensontvangers
Hieronder worden de ontvangers van de verzamelde gegevens vermeld.
Facebook Inc.
Facebook Ierland Limited
Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen
https://www.facebook.com/privacy/explanation
Klik hier om het cookiebeleid van de gegevensverwerker te lezen
https://www.facebook.com/policies/cookies
Opslag informatie
Maximale bewaartermijn cookies: 1 jaar
Opgeslagen informatie
Naam: _fbp; Facebook-cookie gebruikt voor website-analyse, advertentietargeting en advertentiemeting; Soort: Cookies; Duur: 1 jaar; Domein: facebook.com;
Naam: act; Facebook-cookie gebruikt voor website-analyse, advertentietargeting en advertentiemeting; Soort: Cookies; Duur: 1 jaar; Domein: facebook.com;
Naam: c_gebruiker; Facebook-cookie gebruikt voor website-analyse, advertentietargeting en advertentiemeting; Soort: Cookies; Duur: 1 jaar; Domein: facebook.com;
Naam: datr; Facebook-cookie gebruikt voor website-analyse, advertentietargeting en advertentiemeting; Soort: Cookies; Duur: 1 jaar; Domein: facebook.com;
Naam: nl; Facebook-cookie gebruikt voor website-analyse, advertentietargeting en advertentiemeting; Soort: Cookies; Duur: 1 jaar; Domein: facebook.com;
Naam: m_pixel_ration; Facebook-cookie gebruikt voor website-analyse, advertentietargeting en advertentiemeting; Soort: Cookies; Duur: 1 jaar; Domein: facebook.com;
Naam: pl; Facebook-cookie gebruikt voor website-analyse, advertentietargeting en advertentiemeting; Soort: Cookies; Duur: 1 jaar; Domein: facebook.com;
Naam: aanwezigheid; Facebook-cookie gebruikt voor website-analyse, advertentietargeting en advertentiemeting; Soort: Cookies; Duur: 1 jaar; Domein: facebook.com;
Naam: sb; Facebook-cookie gebruikt voor website-analyse, advertentietargeting en advertentiemeting; Soort: Cookies; Duur: 1 jaar; Domein: facebook.com;
Naam: draaien; Facebook-cookie gebruikt voor website-analyse, advertentietargeting en advertentiemeting; Soort: Cookies; Duur: 1 jaar; Domein: facebook.com;
Naam: wd; Facebook-cookie gebruikt voor website-analyse, advertentietargeting en advertentiemeting; Soort: Cookies; Duur: 1 jaar; Domein: facebook.com;
Naam: xs; Facebook-cookie gebruikt voor website-analyse, advertentietargeting en advertentiemeting; Soort: Cookies; Duur: 1 jaar; Domein: facebook.com;

FACEBOOK PIXEL - HASHING

Beschrijving van de dienst
Dit is een extra hashfunctie voor e-mailadressen die is ingebouwd in Facebook Pixel, een trackingtechnologie die wordt aangeboden door Facebook en wordt gebruikt door andere Facebook-services zoals Facebook Custom Audiences.
Verwerkend bedrijf
Facebook Ierland Limited
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Ierland
Functionaris gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf
Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
Gegevensdoelen
Deze lijst beschrijft de doeleinden van het verzamelen en verwerken van gegevens.
marketing
Adverteren
Gebruikte technologieën
Deze lijst somt alle technologieën op die door deze dienst worden gebruikt om gegevens te verzamelen. Typische technologieën zijn cookies en pixels die in de browser worden geplaatst.
hashen
Cookies
Verzamelde data
In deze lijst staan ​​alle (persoons)gegevens die door of door het gebruik van deze dienst worden verzameld.
Gehashte e-mail
Legale basis
Hieronder vindt u de vereiste rechtsgrond voor gegevensverwerking.
Art. 6 par. 1 seconde. 1 bed. een GDPR
Behandelplaats
Dit is de primaire locatie waar de verzamelde gegevens worden verwerkt. Als de gegevens ook in andere landen worden verwerkt, krijgt u hierover separaat bericht.
Europeese Unie
Doorgifte naar derden
Het is mogelijk dat deze dienst de verzamelde gegevens naar andere landen stuurt. Houd er rekening mee dat deze service gegevens kan overdragen naar een land buiten de EU en naar een land dat geen gegevensbeschermingsnormen heeft. Als de gegevens worden doorgegeven aan de Verenigde Staten, is het mogelijk dat deze door de autoriteiten van de Verenigde Staten worden verwerkt voor controle- en monitoringdoeleinden zonder dat er rechtsmiddelen op volgen.
Hieronder vindt u een lijst met landen waarnaar gegevens worden overgedragen. Deze overdracht kan om verschillende redenen plaatsvinden, zoals opslag of gegevensverwerking.
In de hele wereld
Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen
https://www.facebook.com/privacy/explanation
Klik hier om het cookiebeleid van de gegevensverwerker te lezen
https://www.facebook.com/policies/cookies
Klik hier om u op alle gebieden af ​​te melden van deze verwerker.
https://www.facebook.com/ads/preferences/

PINTEREST TAGS

Beschrijving van de dienst
Met Pinterest-tags is het mogelijk om de effectiviteit van advertentieverkeer te meten.
Behandeling CompanyPinterest Inc
651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, Verenigde Staten
Functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf
U vindt hieronder het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.
privacy-support@pinterest.com
Gegevensdoelstellingen
Deze lijst bevat de doeleinden van het verzamelen en verwerken van gegevens.
AnalysisConversion TrackingTargeting: Meet het succes van marketingcampagnes.
Gebruikte technologieën: Deze lijst bevat alle technologieën die door deze service worden gebruikt om gegevens te verzamelen. Typische technologieën zijn cookies en pixels die in de browser worden geplaatst.
Website-tags
Verzamelde data
In deze lijst staan ​​alle (persoons)gegevens die door of door het gebruik van deze dienst worden verzameld.
Advertenties gezien
Pad van klikken
Op advertenties geklikt
Cookie-informatie
ongeval gegevens
Datum en tijd van bezoek
Apparaat-ID’s
Apparaat informatie
Besturingssysteem apparaat
Geografische locatie
IP adres
Voorkeuren
Zoek woorden
Informatie van derden
bezochte websites
Browser instellingen
Legale basis
Hieronder vindt u de vereiste rechtsgrond voor gegevensverwerking.
Art. 6 par. 1 par. 1 laat. een GDPR
Behandelplaats
Dit is de primaire locatie waar de verzamelde gegevens worden verwerkt. Als de gegevens ook in andere landen worden verwerkt, krijgt u hierover separaat bericht.
Europese Unie, Verenigde Staten van Amerika
Bewaartermijn
De bewaartermijn is de periode gedurende welke de verzamelde gegevens worden bewaard met het oog op de verwerking. De gegevens moeten worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de vermelde verwerkingsdoeleinden.
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden van de verwerking.
Gegevensontvangers
Hieronder worden de ontvangers van de verzamelde gegevens vermeld.
Pinterest Inc.
Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen.
https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

GOOGLE ADS

Beschrijving van de dienst
Dit is een advertentieservice.
Verwerkend bedrijf
Google Ierland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Ierland
Functionaris gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf
Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.
https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=nl
Gegevensdoelen
Deze lijst beschrijft de doeleinden van het verzamelen en verwerken van gegevens.
Adverteren
Analyseren
een dienst verlenen
Statistieken
Gebruikte technologieën
Deze lijst somt alle technologieën op die door deze dienst worden gebruikt om gegevens te verzamelen. Typische technologieën zijn cookies en pixels die in de browser worden geplaatst.
Cookies
Verzamelde data
In deze lijst staan ​​alle (persoons)gegevens die door of door het gebruik van deze dienst worden verzameld.
Advertenties gezien
Cookie-ID
Datum en tijd van bezoek
Apparaat informatie
Geografische locatie
IP adres
Zoek woorden
Advertenties weergegeven
Klanten ID
afdrukken
Online-ID’s
Browserinformatie
Legale basis
Hieronder vindt u de vereiste rechtsgrond voor gegevensverwerking.
Art. 6 par. 1 par. 1 laat. een GDPR
Behandelplaats
Dit is de primaire locatie waar de verzamelde gegevens worden verwerkt. Als de gegevens ook in andere landen worden verwerkt, krijgt u hierover separaat bericht.
Europese Unie
Bewaartermijn
De bewaartermijn is de periode gedurende welke de verzamelde gegevens worden bewaard met het oog op de verwerking. De gegevens moeten worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de vermelde verwerkingsdoeleinden.
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden van de verwerking. Loggegevens worden na 9 maanden geanonimiseerd en cookie-informatie na 18 maanden.
Doorgifte naar derden
Het is mogelijk dat deze dienst de verzamelde gegevens naar andere landen stuurt. Houd er rekening mee dat deze service gegevens kan overdragen naar een land buiten de EU en naar een land dat geen gegevensbeschermingsnormen heeft. Als de gegevens worden doorgegeven aan de Verenigde Staten, is het mogelijk dat deze door de autoriteiten van de Verenigde Staten worden verwerkt voor controle- en monitoringdoeleinden zonder dat er rechtsmiddelen op volgen.
Hieronder vindt u een lijst met landen waarnaar gegevens worden overgedragen. Deze overdracht kan om verschillende redenen plaatsvinden, zoals opslag of gegevensverwerking.
Chili, Singapore, Verenigde Staten van Amerika, Taiwan
Gegevensontvangers
Hieronder worden de ontvangers van de verzamelde gegevens vermeld.
Alfabet Inc.
Google LLC
Google Ierland Limited
Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen
https://policies.google.com/privacy?hl=nl
Klik hier om het cookiebeleid van de gegevensverwerker te lezen
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en
Klik hier om u op alle gebieden af ​​te melden van deze verwerker.
https://safety.google/privacy/privacy-controls/
Opslag informatie
Maximale bewaartermijn cookies: 1 jaar
Opgeslagen informatie
Naam: test_cookie; Instellen als test om te controleren of de browser cookies toestaat. Bevat geen identifiers.; Soort: Cookies; Duur: 15 minuten; Domein: doubleclick.net;
Naam: IDE; Bevat een willekeurig gegenereerde gebruikers-ID. Met behulp van deze ID kan Google de gebruiker op verschillende websites van verschillende domeinen herkennen en gepersonaliseerde advertenties tonen; Soort: Cookies; Duur: 1 jaar; Domein: doubleclick.net;

YOUTUBE VIDEO

Beschrijving van de dienst
Het is een videospelerservice.
Verwerkend bedrijf
Google Ierland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland
Functionaris gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf
Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form
Gegevensdoelen
Deze lijst beschrijft de doeleinden van het verzamelen en verwerken van gegevens.
Video’s bekijken
Gebruikte technologieën
Deze lijst somt alle technologieën op die door deze dienst worden gebruikt om gegevens te verzamelen. Typische technologieën zijn cookies en pixels die in de browser worden geplaatst.
Cookies (als de privacyverbeterde modus niet is ingeschakeld)
Verzamelde data
In deze lijst staan ​​alle (persoons)gegevens die door of door het gebruik van deze dienst worden verzameld.
Apparaat informatie
IP adres
Verwijzende URL
Video’s bekeken
Legale basis
Hieronder vindt u de vereiste rechtsgrond voor gegevensverwerking.
Art. 6 par. 1 par. 1 laat. een GDPR
Behandelplaats
Dit is de primaire locatie waar de verzamelde gegevens worden verwerkt. Als de gegevens ook in andere landen worden verwerkt, krijgt u hierover separaat bericht.
Europeese Unie
Bewaartermijn
De bewaartermijn is de periode gedurende welke de verzamelde gegevens worden bewaard met het oog op de verwerking. De gegevens moeten worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de vermelde verwerkingsdoeleinden.
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden van de verwerking.
Doorgifte naar derden
Het is mogelijk dat deze dienst de verzamelde gegevens naar andere landen stuurt. Houd er rekening mee dat deze service gegevens kan overdragen naar een land buiten de EU en naar een land dat geen gegevensbeschermingsnormen heeft. Als de gegevens worden doorgegeven aan de Verenigde Staten, is het mogelijk dat deze door de autoriteiten van de Verenigde Staten worden verwerkt voor controle- en monitoringdoeleinden zonder dat er rechtsmiddelen op volgen.
Hieronder vindt u een lijst met landen waarnaar gegevens worden overgedragen. Deze overdracht kan om verschillende redenen plaatsvinden, zoals opslag of gegevensverwerking.
Hele wereld
Gegevensontvangers
Hieronder worden de ontvangers van de verzamelde gegevens vermeld.
Alphabet Inc.
Google LLC
Google Ierland Limited
Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen
https://policies.google.com/privacy?hl=nl
Klik hier om het cookiebeleid van de gegevensverwerker te lezen
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en
Klik hier om u op alle gebieden af ​​te melden van deze verwerker.
https://safety.google/privacy/privacy-controls/
Opslag informatie
Maximale bewaartermijn cookies: 10 jaar
Opgeslagen informatie
Naam: PREF; Deze cookie slaat uw voorkeuren en andere informatie op, met name de voorkeurstaal, het aantal zoekresultaten dat u op uw pagina wilt weergeven en of u de Google SafeSearch-filter al dan niet wilt activeren; Soort: Cookies; Duur: 10 jaar;
Naam: VISITOR_INFO1_LIVE; Deze cookie meet uw bandbreedte om te bepalen of u de nieuwe spelerinterface of de oude krijgt.; Soort: Cookies; Duur: 6 maanden;
Naam: use_hitbox; Deze cookie verhoogt de “views”-teller op de YouTube-video.; Soort: Cookies; Duur: Sessie;
Naam: YSC; Dit wordt ingesteld op pagina’s met een ingesloten YouTube-video.; Soort: Cookies; Duur: Sessie;

RECAPTCHA

Beschrijving van de dienst
Dit is een dienst die controleert of de gegevens door een mens of door een geautomatiseerd programma zijn ingevoerd.
Verwerkend bedrijf
Google Ierland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland
Functionaris gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf
Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form
Gegevensdoelen
Deze lijst beschrijft de doeleinden van het verzamelen en verwerken van gegevens.
Robotbescherming
Spampreventie
Fraude detectie
Gebruikte technologieën
Deze lijst somt alle technologieën op die door deze dienst worden gebruikt om gegevens te verzamelen. Typische technologieën zijn cookies en pixels die in de browser worden geplaatst.
Scripts
Verzamelde data
In deze lijst staan ​​alle (persoons)gegevens die door of door het gebruik van deze dienst worden verzameld.
Browsertaal
Browser-plug-ins
Pad van klikken
Datum en tijd van bezoek
IP adres
Gebruikersgedrag
Tijd doorgebracht op een pagina
Gebruikers invoer
Apparaat informatie
Muisgebaren
Geografische locatie
Besturingssysteem apparaat
Legale basis
Hieronder vindt u de vereiste rechtsgrond voor gegevensverwerking.
Art. 6 par. 1 par. 1 laat. een GDPR
Behandelplaats
Dit is de primaire locatie waar de verzamelde gegevens worden verwerkt. Als de gegevens ook in andere landen worden verwerkt, krijgt u hierover separaat bericht.
Europeese Unie
Bewaartermijn
De bewaartermijn is de periode gedurende welke de verzamelde gegevens worden bewaard met het oog op de verwerking. De gegevens moeten worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de vermelde verwerkingsdoeleinden.
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden van de verwerking.
Doorgifte naar derden
Het is mogelijk dat deze dienst de verzamelde gegevens naar andere landen stuurt. Houd er rekening mee dat deze service gegevens kan overdragen naar een land buiten de EU en naar een land dat geen gegevensbeschermingsnormen heeft. Als de gegevens worden doorgegeven aan de Verenigde Staten, is het mogelijk dat deze door de autoriteiten van de Verenigde Staten worden verwerkt voor controle- en monitoringdoeleinden zonder dat er rechtsmiddelen op volgen.
Hieronder vindt u een lijst met landen waarnaar gegevens worden overgedragen. Deze overdracht kan om verschillende redenen plaatsvinden, zoals opslag of gegevensverwerking.
Verenigde Staten van Amerika, Singapore, Taiwan, Chili
Gegevensontvangers
Hieronder worden de ontvangers van de verzamelde gegevens vermeld.
Alfabet Inc.
Google LLC
Google Ierland Limited
Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen
https://policies.google.com/privacy?hl=nl
Klik hier om het cookiebeleid van de gegevensverwerker te lezen
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en
Klik hier om u op alle gebieden af ​​te melden van deze verwerker.
https://safety.google/privacy/privacy-controls/
Opslag informatie
Maximale bewaartermijn cookies: 5 maanden, 27 dagen
Opgeslagen informatie
Naam: _GRECAPTCHA; Deze cookie is zo ingesteld dat Google een risicoanalyse kan maken van de activiteiten die worden waargenomen door Google reCAPTCHA; Soort: Cookies; Duur: 5 maanden, 27 dagen; Domein: google.com;

GOOGLE TAG MANAGER

Beschrijving van de dienst
Het is een tagbeheersysteem. Hierdoor kan de gebruiker de meetcodes en gerelateerde codefragmenten, gezamenlijk bekend als bakens, bijwerken op de website of mobiele applicatie van de gebruiker.
Verwerkend bedrijf
Google Ierland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland
Functionaris gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf
Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form
Gegevensdoelen
Deze lijst beschrijft de doeleinden van het verzamelen en verwerken van gegevens.
Tagbeheer
Gebruikte technologieën
Deze lijst somt alle technologieën op die door deze dienst worden gebruikt om gegevens te verzamelen. Typische technologieën zijn cookies en pixels die in de browser worden geplaatst.
pixel
Verzamelde data
In deze lijst staan ​​alle (persoons)gegevens die door of door het gebruik van deze dienst worden verzameld.
Geaggregeerde gegevens over tagtriggering
Legale basis
Hieronder vindt u de vereiste rechtsgrond voor gegevensverwerking.
Art.. 6 par. 1 par. 1 laat. een GDPR
Behandelplaats
Dit is de primaire locatie waar de verzamelde gegevens worden verwerkt. Als de gegevens ook in andere landen worden verwerkt, krijgt u hierover separaat bericht.
Europeese Unie
Bewaartermijn
De bewaartermijn is de periode gedurende welke de verzamelde gegevens worden bewaard met het oog op de verwerking. De gegevens moeten worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de vermelde verwerkingsdoeleinden.
De gegevens worden na 14 dagen herstel verwijderd.
Doorgifte naar derden
Het is mogelijk dat deze dienst de verzamelde gegevens naar andere landen stuurt. Houd er rekening mee dat deze service gegevens kan overdragen naar een land buiten de EU en naar een land dat geen gegevensbeschermingsnormen heeft. Als de gegevens worden doorgegeven aan de Verenigde Staten, is het mogelijk dat deze door de autoriteiten van de Verenigde Staten worden verwerkt voor controle- en monitoringdoeleinden zonder dat er rechtsmiddelen op volgen.
Hieronder vindt u een lijst met landen waarnaar gegevens worden overgedragen. Deze overdracht kan om verschillende redenen plaatsvinden, zoals opslag of gegevensverwerking.
Verenigde Staten van Amerika, Singapore, Taiwan, Chili
Gegevensontvangers
Hieronder worden de ontvangers van de verzamelde gegevens vermeld.
Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Limited
Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen
https://policies.google.com/privacy?hl=nl
Klik hier om het cookiebeleid van de gegevensverwerker te lezen
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en
Klik hier om u op alle gebieden af ​​te melden van deze verwerker.
https://safety.google/privacy/privacy-controls/

GOOGLE OPTIMIZE

Beschrijving van de dienst
Dit is een website-optimalisatie- en analyseservice. Het helpt online marketeers en webmasters om de conversieratio’s van bezoekers en de algehele tevredenheid van bezoekers te verhogen door verschillende combinaties van website-inhoud te testen. Hiermee kan de gebruiker A/B-testen uitvoeren op zijn website. Met A/B-testen kunt u verschillende ontwerpopties voor elementen van een website vergelijken.
Verwerkend bedrijf
Google Ierland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland
Functionaris gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf
Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.
https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=nl
Gegevensdoelen
Deze lijst beschrijft de doeleinden van het verzamelen en verwerken van gegevens.
Optimalisatie
Serviceverbetering
Testen
Gebruikte technologieën
Deze lijst somt alle technologieën op die door deze dienst worden gebruikt om gegevens te verzamelen. Typische technologieën zijn cookies en pixels die in de browser worden geplaatst.
Cookies
Verzamelde data
In deze lijst staan ​​alle (persoons)gegevens die door of door het gebruik van deze dienst worden verzameld.
Geanonimiseerd IP-adres
Gebruikersgedrag
Browsertype
Browserversie
Besturingssysteem apparaat
Soort apparaat
URL’s
Website bezoeker traject
Verwijzende URL
Geografische locatie
Legale basis
Hieronder vindt u de vereiste rechtsgrond voor gegevensverwerking.
Art.. 6 par. 1 par. 1 laat. een GDPR
Behandelplaats
Dit is de primaire locatie waar de verzamelde gegevens worden verwerkt. Als de gegevens ook in andere landen worden verwerkt, krijgt u hierover separaat bericht.
Europese Unie
Bewaartermijn
De bewaartermijn is de periode gedurende welke de verzamelde gegevens worden bewaard met het oog op de verwerking. De gegevens moeten worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de vermelde verwerkingsdoeleinden.
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden van de verwerking.
Doorgifte naar derden
Het is mogelijk dat deze dienst de verzamelde gegevens naar andere landen stuurt. Houd er rekening mee dat deze service gegevens kan overdragen naar een land buiten de EU en naar een land dat geen gegevensbeschermingsnormen heeft. Als de gegevens worden doorgegeven aan de Verenigde Staten, is het mogelijk dat deze door de autoriteiten van de Verenigde Staten worden verwerkt voor controle- en monitoringdoeleinden zonder dat er rechtsmiddelen op volgen.
Hieronder vindt u een lijst met landen waarnaar gegevens worden overgedragen. Deze overdracht kan om verschillende redenen plaatsvinden, zoals opslag of gegevensverwerking.
Verenigde Staten van Amerika, Chili, Singapore, Taiwan
Gegevensontvangers
Hieronder worden de ontvangers van de verzamelde gegevens vermeld.
Google LLC
Google Ierland Limited
Alphabet Inc
Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen
https://policies.google.com/privacy?hl=nl
Klik hier om het cookiebeleid van de gegevensverwerker te lezen
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en
Klik hier om u op alle gebieden af ​​te melden van deze verwerker.
https://safety.google/privacy/privacy-controls/
Opslag informatie
Maximale bewaartermijn cookies: 2 maanden, 29 dagen
Opgeslagen informatie
Naam: _gaexp; Deze cookie is ingesteld om de opname van een gebruiker in een experiment en het verstrijken van experimenten waarin een gebruiker is opgenomen te bepalen.
; Soort: Cookies; Duur: 2 maanden, 29 dagen;
Naam: _opt_utmc; Deze cookie slaat informatie op over welke marketingcampagne een gebruiker voor het laatst op de website is gekomen.; Soort: Cookies; Duur: 1 dag;
Naam: _opt_awcid; Bevat een willekeurig gegenereerde gebruikers-ID. Op basis van deze ID kan Google de gebruiker op verschillende websites herkennen en gepersonaliseerde advertenties tonen.; Soort: Cookies; Duur: 1 dag;
Naam: _opt_awmid; Deze cookie wordt geplaatst wanneer een gebruiker de website bereikt via een klik op een Google-advertentie. Het bevat informatie over wiens klantaccount de aangeklikte advertentie is geplaatst.; Soort: Cookies; Duur: 1 dag;
Naam: _opt_awgid; Deze cookie wordt geplaatst wanneer een gebruiker de website bereikt via een klik op een Google-advertentie. Het bevat informatie over tot welke advertentiecampagne de aangeklikte advertentie behoort.; Soort: Cookies; Duur: 1 dag;
Naam: _opt_awkid; Deze cookie wordt geplaatst wanneer een gebruiker de website bereikt via een klik op een Google-advertentie. Het bevat informatie over de selectiecriteria die zijn gebruikt om de advertentie te plaatsen, bijvoorbeeld welk zoekwoord in Google is ingevoerd.; Soort: Cookies; Duur: 1 dag;
Naam: _opt_expid; Deze cookie wordt aangemaakt bij het uitvoeren van een testomleiding. Het slaat de ervarings-ID, variatie-ID en verwijzer op naar de pagina die wordt omgeleid; Soort: Cookies; Duur: 10 seconden;

GOOGLE ANALYTICS

Beschrijving van de dienst
Dit is een webanalysedienst. Hiermee kan de gebruiker de advertentie-ROI meten en Flash-, video- en sociale-mediasites en -applicaties volgen.
Verwerkend bedrijf
Google Ierland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland
Functionaris gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf
Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form
Gegevensdoelen
Deze lijst beschrijft de doeleinden van het verzamelen en verwerken van gegevens.
marketing
Analyseren
Gebruikte technologieën
Deze lijst somt alle technologieën op die door deze dienst worden gebruikt om gegevens te verzamelen. Typische technologieën zijn cookies en pixels die in de browser worden geplaatst.
Cookies
pixel
Verzamelde data
In deze lijst staan ​​alle (persoons)gegevens die door of door het gebruik van deze dienst worden verzameld.
App-updates
Pad van klikken
Datum en tijd van bezoek
Apparaat informatie
Downloads
flash-versie
locatie informatie
IP adres
JavaScript-ondersteuning
Bezochte pagina’s
Aankoopactiviteit
Verwijzende URL
Gebruiksgegevens
Widget-interacties
Browserinformatie
Legale basis
Hieronder vindt u de vereiste rechtsgrond voor gegevensverwerking.
Art.. 6 par. 1 par. 1 laat. een GDPR
Behandelplaats
Dit is de primaire locatie waar de verzamelde gegevens worden verwerkt. Als de gegevens ook in andere landen worden verwerkt, krijgt u hierover separaat bericht.
Europeese Unie
Bewaartermijn
De bewaartermijn is de periode gedurende welke de verzamelde gegevens worden bewaard met het oog op de verwerking. De gegevens moeten worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de vermelde verwerkingsdoeleinden.
De bewaartermijn is afhankelijk van het soort gegevens dat wordt vastgelegd. Elke klant kan kiezen hoe lang Google Analytics de gegevens bewaart voordat deze automatisch worden verwijderd.
Doorgifte naar derden
Het is mogelijk dat deze dienst de verzamelde gegevens naar andere landen stuurt. Houd er rekening mee dat deze service gegevens kan overdragen naar een land buiten de EU en naar een land dat geen gegevensbeschermingsnormen heeft. Als de gegevens worden doorgegeven aan de Verenigde Staten, is het mogelijk dat deze door de autoriteiten van de Verenigde Staten worden verwerkt voor controle- en monitoringdoeleinden zonder dat er rechtsmiddelen op volgen.
Hieronder vindt u een lijst met landen waarnaar gegevens worden overgedragen. Deze overdracht kan om verschillende redenen plaatsvinden, zoals opslag of gegevensverwerking.
Verenigde Staten van Amerika, Singapore, Chili, Taiwan
Gegevensontvangers
Hieronder worden de ontvangers van de verzamelde gegevens vermeld.
Google Ireland Limited, Alphabet Inc., Google LLC
Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen
https://policies.google.com/privacy?hl=nl
Klik hier om het cookiebeleid van de gegevensverwerker te lezen
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en
Klik hier om u op alle gebieden af ​​te melden van deze verwerker.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Opslag informatie
Maximale bewaartermijn cookies: 2 jaar
Opgeslagen informatie
Naam: _ga; Dit wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.; Soort: Cookies; Duur: 2 jaar;
Naam: _gid; Dit wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.; Soort: Cookies; Duur: 1 dag;
Naam: _gat; Dit wordt gebruikt om de aanvraagsnelheid te beperken.; Soort: Cookies; Duur: 1 minuut;
Naam: _dc_gtm_xxx; Dit wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.; Soort: Cookies; Duur: 1 minuut;
Naam: _gat_gtag_xxx; Dit wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.; Soort: Cookies; Duur: 1 minuut;
Naam: _gac_xx; Het bevat informatie over de advertentie waarop u heeft geklikt; Soort: Cookies; Duur: 2 maanden, 29 dagen;
Naam: IDE; Via deze ID kan Google de gebruiker op verschillende websites en domeinen herkennen en gepersonaliseerde advertenties tonen; Soort: Cookies; Duur: 1 jaar;

GOOGLE ANALYTICS - HASHING

Beschrijving van de dienst
Dit is een extra hashfunctie voor e-mailadressen die is geïntegreerd in Google Analytics, een webanalyseservice.
Verwerkend bedrijf
Google Ierland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland
Gegevensdoelen
Deze lijst beschrijft de doeleinden van het verzamelen en verwerken van gegevens.
marketing
Adverteren
Gebruikte technologieën
Deze lijst somt alle technologieën op die door deze dienst worden gebruikt om gegevens te verzamelen. Typische technologieën zijn cookies en pixels die in de browser worden geplaatst.
hashen
Cookies
Verzamelde data
In deze lijst staan ​​alle (persoons)gegevens die door of door het gebruik van deze dienst worden verzameld.
Gehashte e-mail
Legale basis
Hieronder vindt u de vereiste rechtsgrond voor gegevensverwerking.
Art.. 6 par. 1 seconde. 1 bed. een GDPR
Behandelplaats
Dit is de primaire locatie waar de verzamelde gegevens worden verwerkt. Als de gegevens ook in andere landen worden verwerkt, krijgt u hierover separaat bericht.
Europeese Unie
Doorgifte naar derden
Het is mogelijk dat deze dienst de verzamelde gegevens naar andere landen stuurt. Houd er rekening mee dat deze service gegevens kan overdragen naar een land buiten de EU en naar een land dat geen gegevensbeschermingsnormen heeft. Als de gegevens worden doorgegeven aan de Verenigde Staten, is het mogelijk dat deze door de autoriteiten van de Verenigde Staten worden verwerkt voor controle- en monitoringdoeleinden zonder dat er rechtsmiddelen op volgen.
Hieronder vindt u een lijst met landen waarnaar gegevens worden overgedragen. Deze overdracht kan om verschillende redenen plaatsvinden, zoals opslag of gegevensverwerking.
In de hele wereld
Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form
Klik hier om u op alle gebieden af ​​te melden van deze verwerker.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

GOOGLE ADWORDS REMARKETING

Beschrijving van de dienst
Dit is een Google-remarketingservice voor advertenties op websites.
Verwerkend bedrijf
Google Ierland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland
Functionaris gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf
Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.
https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=nl
Gegevensdoelen
Deze lijst beschrijft de doeleinden van het verzamelen en verwerken van gegevens.
Retargeting
Reclame
Remarketing
Gebruikte technologieën
Deze lijst somt alle technologieën op die door deze dienst worden gebruikt om gegevens te verzamelen. Typische technologieën zijn cookies en pixels die in de browser worden geplaatst.
Cookies
Verzamelde data
In deze lijst staan ​​alle (persoons)gegevens die door of door het gebruik van deze dienst worden verzameld.
webquery
Cookie-ID
Browserinformatie
Gebruiksgegevens
Bezochte pagina’s
Apparaat informatie
Datum en tijd van bezoek
verwijzings-URL
IP adres
Legale basis
Hieronder vindt u de vereiste rechtsgrond voor gegevensverwerking.
Art.. 6 Abs. 1 seconde. 1 bed. een GDPR
Behandelplaats
Dit is de primaire locatie waar de verzamelde gegevens worden verwerkt. Als de gegevens ook in andere landen worden verwerkt, krijgt u hierover separaat bericht.
Europeese Unie
Bewaartermijn
De bewaartermijn is de periode gedurende welke de verzamelde gegevens worden bewaard met het oog op de verwerking. De gegevens moeten worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de vermelde verwerkingsdoeleinden.
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden van de verwerking.
Doorgifte naar derden
Het is mogelijk dat deze dienst de verzamelde gegevens naar andere landen stuurt. Houd er rekening mee dat deze service gegevens kan overdragen naar een land buiten de EU en naar een land dat geen gegevensbeschermingsnormen heeft. Als de gegevens worden doorgegeven aan de Verenigde Staten, is het mogelijk dat deze door de autoriteiten van de Verenigde Staten worden verwerkt voor controle- en monitoringdoeleinden zonder dat er rechtsmiddelen op volgen.
Hieronder vindt u een lijst met landen waarnaar gegevens worden overgedragen. Deze overdracht kan om verschillende redenen plaatsvinden, zoals opslag of gegevensverwerking.
de Verenigde Staten van Amerika
Gegevensontvangers
Hieronder worden de ontvangers van de verzamelde gegevens vermeld.
Alfabet Inc.
Google Ierland Limited
Google LLC
Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen
https://policies.google.com/privacy?hl=nl
Klik hier om het cookiebeleid van de gegevensverwerker te lezen
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en
Klik hier om u op alle gebieden af ​​te melden van deze verwerker.
https://safety.google/privacy/privacy-controls/

PINTEREST

Beschrijving van de dienst
Het is een online bulletinboard-service voor afbeeldingen en foto’s met een optioneel sociaal netwerk met een visuele zoekmachine. Het wordt gebruikt om gepersonaliseerde inhoud en advertenties te presenteren.
Verwerkend bedrijf
Pinterest Inc.
808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-490, Verenigde Staten van Amerika
Functionaris gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf
Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.
https://help.pinterest.com/de/data-protection-officer-contact-form
Gegevensdoelen
Deze lijst beschrijft de doeleinden van het verzamelen en verwerken van gegevens.
Adverteren
Analyseren
marketing
Retargeting
Gebruikte technologieën
Deze lijst somt alle technologieën op die door deze dienst worden gebruikt om gegevens te verzamelen. Typische technologieën zijn cookies en pixels die in de browser worden geplaatst.
Cookies
Verzamelde data
In deze lijst staan ​​alle (persoons)gegevens die door of door het gebruik van deze dienst worden verzameld.
Browserinformatie
Pad van klikken
Cookie-informatie
Datum en tijd van bezoek
Apparaat informatie
Geografische locatie
IP adres
Zoek woorden
Gebruiksgegevens
bezochte websites
Legale basis
Hieronder vindt u de vereiste rechtsgrond voor gegevensverwerking.
Art. 6 par. 1 par. 1 GDPR
Behandelplaats
Dit is de primaire locatie waar de verzamelde gegevens worden verwerkt. Als de gegevens ook in andere landen worden verwerkt, krijgt u hierover separaat bericht.
Europese Unie
Bewaartermijn
De bewaartermijn is de periode gedurende welke de verzamelde gegevens worden bewaard met het oog op de verwerking. De gegevens moeten worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de vermelde verwerkingsdoeleinden.
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden van de verwerking.
Doorgifte naar derden
Het is mogelijk dat deze dienst de verzamelde gegevens naar andere landen stuurt. Houd er rekening mee dat deze service gegevens kan overdragen naar een land buiten de EU en naar een land dat geen gegevensbeschermingsnormen heeft. Als de gegevens worden doorgegeven aan de Verenigde Staten, is het mogelijk dat deze door de autoriteiten van de Verenigde Staten worden verwerkt voor controle- en monitoringdoeleinden zonder dat er rechtsmiddelen op volgen.
Hieronder vindt u een lijst met landen waarnaar gegevens worden overgedragen. Deze overdracht kan om verschillende redenen plaatsvinden, zoals opslag of gegevensverwerking.
de Verenigde Staten van Amerika
Gegevensontvangers
Hieronder worden de ontvangers van de verzamelde gegevens vermeld.
Pinterest Inc.
Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen
https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
Klik hier om het cookiebeleid van de gegevensverwerker te lezen
https://policy.pinterest.com/en/cookies
Opslag informatie
Maximale bewaartermijn cookies: 1 jaar
Opgeslagen informatie
Naam: _pinterest_ct_ua, _pin_unauth; Deze cookies worden door Pinterest gebruikt om het gebruik van hun diensten bij te houden; Soort: Cookies; Duur: 1 jaar; Domein: pinterest.com;

FACEBOOK SOCIAL PLUGINS

Beschrijving van de dienst
Dit is een sociale plug-in van Facebook, die de integratie van Facebook-inhoud op websites van derden mogelijk maakt.
Verwerkend bedrijf
Facebook Ierland Limited
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Ierland
Functionaris gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf
Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
Gegevensdoelen
Deze lijst beschrijft de doeleinden van het verzamelen en verwerken van gegevens.
Integratie van Facebook-functies
Adverteren
Optimalisatie
Personalisatie
Gebruikte technologieën
Deze lijst somt alle technologieën op die door deze dienst worden gebruikt om gegevens te verzamelen. Typische technologieën zijn cookies en pixels die in de browser worden geplaatst.
Cookies
Verzamelde data
In deze lijst staan ​​alle (persoons)gegevens die door of door het gebruik van deze dienst worden verzameld.
Gebruiksgegevens
Browserinformatie
Datum en tijd van bezoek
Facebook-gebruikers-ID
bezochte websites
HTTP-header
Legale basis
Hieronder vindt u de vereiste rechtsgrond voor gegevensverwerking.
Art. 6 par. 1 par. 1 GDPR
Behandelplaats
Dit is de primaire locatie waar de verzamelde gegevens worden verwerkt. Als de gegevens ook in andere landen worden verwerkt, krijgt u hierover separaat bericht.
Europese Unie
Bewaartermijn
De bewaartermijn is de periode gedurende welke de verzamelde gegevens worden bewaard met het oog op de verwerking. De gegevens moeten worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de vermelde verwerkingsdoeleinden.
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden van de verwerking.Doorgifte naar derden
Het is mogelijk dat deze dienst de verzamelde gegevens naar andere landen stuurt. Houd er rekening mee dat deze service gegevens kan overdragen naar een land buiten de EU en naar een land dat geen gegevensbeschermingsnormen heeft. Als de gegevens worden doorgegeven aan de Verenigde Staten, is het mogelijk dat deze door de autoriteiten van de Verenigde Staten worden verwerkt voor controle- en monitoringdoeleinden zonder dat er rechtsmiddelen op volgen.
Hieronder vindt u een lijst met landen waarnaar gegevens worden overgedragen. Deze overdracht kan om verschillende redenen plaatsvinden, zoals opslag of gegevensverwerking.
Hele wereld
Gegevensontvangers
Hieronder worden de ontvangers van de verzamelde gegevens vermeld.
Facebook Inc.
Facebook Ierland Limited
Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen
https://www.facebook.com/privacy/explanation
Klik hier om het cookiebeleid van de gegevensverwerker te lezen
https://www.facebook.com/policies/cookies/
Klik hier om u op alle gebieden af ​​te melden van deze verwerker.
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Uw slaap naar de top brengen, Atlas maakt het tot zijn missie.

Contact

info@atlasmatras.be
Keerbergen, België

Geen product in winkelmand.